vad är skog

När vi flyttade hit för snart 25 år sedan var merparten av den omgivande skogen gammal fin skog. Riktig John Bauerskogar Nu är det mesta avverkat. Det är sorgligt. Gammal skog börjar bli riktigt sällsynt. Desto mera ligger skogsbolagen på att övertyga skogsägarna att avverka. Här finns mycket att säga, men vi börjar steg för steg.

Det verkar nästan lite banalt att definiera skog. Men det är här vi måste börja.

Definition enligt Wikipedia:
En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen som alla andra organismer som har anknytning till träden och marken….Skogar är mycket komplexa ekosystem….

Begreppet skog är synnerligen svårdefinierat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ofta citerad. Enligt den definitionen betraktas ett område som skog om det är större än 5 000 kvadratmeter, innefattar träd som är högre än fem meter och trädkronorna tillsammans täcker minst tio procent av arealen. Det primära syftet med marken ska dessutom inte vara att odla den. Definitionen ändrades mellan 1990 och 2000, varvid mycket större arealer kom att räknas som skog. Kalhyggen i området som tillfälligt står utan träd inräknas i skogen.

Redan i den korta beskrivningen förstår man det paradoxala: skog är ett komplext ekosystem – men ett hygge räknas tydligen också som skog – och så även ett område med planterade träd.
Men eftersom skogsbruket vill upprätthålla den gamla myten om att ” vi aldrig har haft så mycket skog som idag” så är en omdefinition av skog trög. Vill man räkna antalet träd och alla planteringar så kan det stämma. Men riktig skog? Nej, vi har definitivt aldrig haft så lite skog som idag!

Man kan lätt lära sig att se skillnaden på riktigt skog och planterad skog:

granplantering (samt annan planterad skog):
monokultur – endast ett trädslag, ofta planterad i raka rader, träden är i samma ålder och ungefär samma dimension, mycket artfattigt, nästan ingen undervegetation.

riktig skog:
Träd i olika åldrar, döda träd och död ved, olika trädslag blandade, riklig undervegetation, stor artrikedom

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem + tolv =